MUDr. Ján Kohút

MUDr. Ján Kohút je absolvent LF Univerzity Komenského, momentálne sekundárny lekár v odbore psychiatria a psychoterapia vo Švajčiarsku. Odborné pôsobenie začínal v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku na Psychosomatickej klinike. Už štvrtý rok pôsobí vo Švajčiarsku, momentálne v psychiatrickom ambulatóriu v meste Biel, kde poskytuje integrovanú psychiatricko-psychoterapeutickú starostlivosť. Je študentom inštitútu C.G. Junga v Küsnachte pri Zürichu - analytická psychológia. Získal základné zručnosti v KIP. Jeho fokus psychoterapeutickej práce sa obracia smerom na techniky všímavosti (mindfulness), práce s telom (Hakomi) či procesorientovanú prácu (POP). Zaoberá sa tiež psychedelickými substanciami ako možnými pomocnými látkami v rámci psychoterapeutického procesu či podpory procesu individuácie zdravých. Z tohto dôvodu navštevuje mnohé konferencie, sympózia a stretnutia venujúce sa tejto tématike. Týmto spôsobom sa vo Švajčiarsku stretol aj s Dr. Jurajom Stykom a jeho ženou Soňou ako spoločnými rodákmi. Snaží sa nadviazať na tradíciu práce s psychoaktívnymi látkami v západnom kontexte (Hofmann, Leuner, Grof, Styk, Gasser), ako aj skúmať možnosť synergií s tradičnými šamanskými praktikami. Je zakladajúcim členom Slovenskej psychedelickej...
Read More
MUDr. Filip Tylš PhD.

MUDr. Filip Tylš PhD.

MUDr. Filip Tylš PhD. (1985, Praha) je psychiater a neurovedec pôsobiaci v Národnom ústave duševného zdraví (NÚDZ), kde se venuje výskumu účinkov psychedelických látok. Absolvoval 1.LF Univerzity Karlovy (2012, MUDr.) a pokračoval doktorandským štúdiom neurovied (2017, PhD). Získal špecializáciu v EEG, od roku 2014 je frekventantom výcviku v Gestalt psychoterapii a príležitostne učí na 3. Lekárskej Fakulte Univerzity Karlovy. Je zakladajúcim členom združenia Česká psychedelická společnost (CZEPS). Jeho hlavným vedeckým záujmom je štúdium neurobiológie zmenených stavov vedomia vyvolaných psychedelikami, ich terapautické a sebarozvojové využitie. V rámci doktorandského štúdia na 3. LF UK v odbore Neurovedy sa venoval translačným farmakologicky indukovaným modelom akútnej psychózy a neurobiológii zmeneného stavu vedomia. Študuje fenomenologické koreláty intoxikácie a taktiež vplyv psychedelických látok na EEG aktivitu mozgu. Je súčasťou riešiteľského tímu pilotnej štúdie podávania psilocybínu ľudským subjektom (psychedelický sitter). Je autorom niekoľkých českých i zahraničných publikácií a populárno-vedeckých textov. Na konferencii vystúpi s prednáškou Renesancia psychedelík v ČR: terapeutické využitie a psychedelická komunita. V prvej časti prednášky predstaví hlavné výstupy...
Read More
Dr. Henrik Jungaberle

Dr. Henrik Jungaberle

Dr. Henrik Jungaberle je sociológ zameraný na prevenciu a výskum drog. Zameriava sa na interdisciplinárny výskum v oblasti psychoaktívnych látok, predovšetkým používania psychedelík a entaktogénov. Henrik sa zaujíma aj o psychoterapiu, najmä v súvislosti s kreatívnymi metódami alebo psychoaktívnymi látkami stimulujúcimi osobnostný rozvoj a sebauvedomovanie.  Je riaditeľom neziskovej organizácie FINDER (Berlín), ktorá sa venuje odbornej príprave a výskumu v oblasti vzdelávania, prevencie a psychoaktívnych látok. Na konferencii bude prednášať na tému "The individual, genuine imagination and social reality." Prednáška prebehne v anglickom jazyku....
Read More
MUDr. Martin Brunovský PhD.

MUDr. Martin Brunovský PhD.

MUDr. Martin Brunovský PhD. je vedúcim výskumného programu Národního ústavu duševního zdraví v Prahe, pedagóg 3. Lekárskej fakulty Univerzity Karlovy, vedúci lekár a výskumný pracovník. Medicínu vyštudoval na univerzite P. J. Šafárika v Košiciach, doktorát získal na Univerzite Karlovej v Prahe. Po ukončení štúdia pracoval ako neurológ a neurofyziológ v Pražskom psychiatrickom centre a asistent profesora na Univerzite Karlovej v Prahe. Vo svojej prednáške sa bude venovať téme výskumu použitia ketamínu u rezistentnej depresívnej poruchy v NÚDZ. Predstaví výsledky výskumu i klinickú prax....
Read More
Príďte na konferenciu a získajte kredity

Príďte na konferenciu a získajte kredity

Dobré správy pre profesionálov a profesionálky z oblasti psychológie i psychiatrie. Účasťou na konferencii Slovenská psychedelická skúsenosť: Renesancia psychedelík vo svete a jej miesto v slovenskej psychiatrii, môžete získať 7 CME kreditov od Slovenskej lekárskej komory. Konferencia tiež bude akreditovaná komorou psychológov.  ...
Read More

PhDr. Veronika Kavenská, Ph.D

PhDr. Veronika Kavenská, Ph.D. sa konferencie zúčastní prostrednictvom videohovoru naživo z Peru. Vyštudovala psychológiu na Univerzite Palackého v Olomouci, kde neskôr tiež obhájila doktorskú prácu z klinickej psychológie na tému "Liečba v centre Takiwasi a jej vplyv na proces formovania vzťahu k sebe", ktorá vyšla knižne pod názvom "Tradičná medicína Južnej Ameriky a jej využitie v psychoterapii ". Dlhodobo sa venuje výskumu potenciálu juhoamerickej tradičnej medicíny, predovšetkým ayahuasky, pre tereapeutické účely. Viedla niekoľko výskumných projektov orientovaných na túto tému, ktorých výsledky boli publikované formou článkov a konferenčných príspevkov. Téme využitia tradičnej amazonskej medicíny sa venuje aj v rámci svojej klinickej praxe. Už tretí rok pracuje ako psychoterapeutka v peruánskej terapeutickej komunite Takiwasi, ktorá kombinuje túto s modernými terapeutickými prístupmi. Je absolventkou jungiánského výcviku Českej spoločnosti pre analytickú psychológiu. Predstaví nám prednášku: Ayahuasca a její terapeutické využití. Přínosy a rizika. Kde svojim príspevkom predstaví model centra Takiwasi, peruánskej terapeutickej komunity pre liečbu drogových závislosti, ktorá kombinuje tradičnú amazonskú medicínu, ktorej súčasťou je aj užívanie ayahuasky, s...
Read More

Dr. med. Milan Scheidegger, PhD., MA HK ETH

Dr. med. Milan Scheidegger, PhD., MA HK ETH vyštudoval medicínu na Univerzite v Zürichu a získal doktorát v oblasti neurovied na Inštitúte pre biomedicínske inžinierstvo. Je členom Švajčiarskej spoločnosti pre psycholytickú terapiu (SÄPT) a pôsobí na Psych. Universitätsklinik (PUK) v Zürichu. Medzi jeho hlavné výskumné záujmy patrí biosemiotika, filozofia mysle, epistemológia psychiatrie a neurofenomenológia zmenených stavov vedomia, vrátane mindfulness meditácie a psychedelík. Na svojich etnobotanických expedíciách do Južnej Ameriky (Mexiko, Kolumbia, Brazília) objavil šamanské a terapeutické využitie psychoaktívnych látok. Jeho súčasný výskum sa zameriava na neurobiológiu vedomia a potenciál psychedelík, akými sú ketamín, psilocybín, ayahuasca a 5-MeO-DMT, pre psychoterapeutickú transformáciu a osobnostný rozvoj. Vo svojej prednáške predstaví svoju prácu v Zürichu a výskumné projekty PUK (psilocybín u dlhodobo praktizujúcich zen-buddhizmus, liečba ketamínom, Farmahuasca). Venovať sa bude i projektom Reconnect, MIND a konceptu transformačnej psychológie. Odprezentuje i svoje vízie ďalšieho využitia psychedelík v medicíne. ...
Read More

MUDr. Tomáš Páleníček, PhD.

MUDr. Tomáš Páleníček, PhD. pracuje v Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ) v Českej republike. Venuje sa výskumu neurobiológie účinku psychedelík (LSD, psilocínu, 2C-B, meskalínu a pod.), entaktogénov (MDMA) a nových syntetických drog. Spolupodieľa sa na projektoch s ketamínom a na študovaní jeho antidepresívnych účinkov. Je hlavným riešiteľom prvého projektu v ČR zameraného na výskum akútnych účinkov kanabisu u zdravých dobrovoľníkov a prvého projektu v Českej republike, v ktorom je ľudským dobrovoľníkom podávaný psilocybín. Hlavným smerom, ktorému sa v rámci týchto výskumov venuje, je funkčná konektivita mozgu sledovaná pomocou EEG. Vo svojej prednáške predstaví prácu NÚDZ a krátko sa povenuje histórii výskumu psychedelických látok v Československu. Predstaví tiež psychedelický výskum v NÚDZ na animálnych modeloch i s ľudskými účastníkmi. Dozviete sa predbežné výsledky zo psilocybínového výskumu, možný legálny a systémový vývoj a vplyv súčasnej legislatívy v ČR na humánny výskum. Dotkne sa i možností zapojenia sa do výskumu a možností česko-slovenskej spolupráce. ...
Read More

Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.

Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. sa vo výskumoch zameriava na zobrazenie mozgu pomocou funkčnej magnetickej rezonancie (fMRI) a pozitrónovej emisnej tomografie (PET). Venuje sa tiež neurobiológii schizofrénie a depresie, mechanizmom účinku antipsychotík a psychedelík, modelovaním aktivity nervového tkaniva a behaviorálnym efektom psychoaktívnych látok. Pracuje v Národnom ústave duševného zdravia (NÚDZ) a na 3. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Pôsobí ako predseda výboru Českej neuropsychofarmakologickej spoločnosti (ČNPS). Je autor a spoluautor niekoľkých publikácií a viac než 200 článkov v odborných periodikách. Vo svojej prednáške sa bude venovať ústrednej téme, ktorá spája filozofiu, psychológiu, neuropsychiatriu a neurovedy vôbec, teda otázke vzťahu medzi ľudskou mysľou a mozgom. Psychedeliká navodzujú špecifické fenomenologické mentálne stavy, ktoré svojou komplexnosťou spĺňajú charakteristiky zmeny vedomia. Priradenie týchto subjektívnych mentálnych stavov k neurobiológii pôsobenia psychedelík môže predstavovať efektívny nástroj pre dekompozíciu základných zložiek subjektívnej skúsenosti (dekonštrukcia vedomia). Navrhnutý koncept dekonštrukcie vedomia cestou pôsobenia látok so známym mechanizmom účinku potom môže zásadným spôsobom prispieť k riešeniu tzv. psycho-fyzického problému, resp. pochopenia...
Read More
Dr. med. Juraj Styk – Video záznam z konferencie

Dr. med. Juraj Styk – Video záznam z konferencie

Dr. med. Juraj Styk je odborný lekár pre psychiatriu a psychoterapiu vo vlastnej praxi v Bazileji. Pracoval v Pezinku od 1962-66 ako sekundárny lekár, kde získal prvé skúsenosti s pokusmi s LSD. Vo výuke v LSD terapii pokračoval neskôr vo Výskumnom ústave psychiatrickom v Prahe a v Bratislave na Psychiatrickej univerzitnej klinike viedol EEG laboratórium a pokusy s LSD (Lysergamid Spofa). Od roku 1968 žije so svojou manželkou Soňou vo Švajčiarsku. Obaja boli zakladajúcimi členmi Švajčiarskej lekárskej spoločnosti pre psycholytickú terapiu a Juraj bol členom vedeckej rady Európskeho kolégia pre výskum vedomia. V rokoch 1988-93 mal ako jeden z mála terapeutov vo Švajčiarsku mimoriadne povolenie pre liečbu s MDMA a LSD a publikoval svoje skúsenosti vo viacerých článkoch a monografiách. Na konferencii sa bude venovať nasledujúcim dvom témam: Príbeh jeho kariéry v Československu - jeho začiatky v Pezinku, výskum s LSD a pokračovanie jeho práce vo Švajčiarsku. Jeho exprimentovanie v psychoterapii za pomoci LSD a MDMA, spolupráca s veľkými menami v tejto oblasti...
Read More