Vytvorenie Slovenskej psychedelickej spoločnosti (SAPAS) je reakciou profesionálov z rôznych odborov na opätovný celosvetový záujem odbornej i laickej verejnosti o psychedelické látky. SAPAS slúži ako platforma na zoskupenie odborníkov z medicíny, psychológie i ďalších oblastí.

SAPAS sa hlási k dlhej tradícii slovenských a českých lekárov a psychológov, ktorí počas prvej vlny záujmu o psychedelické látky patrili k vedúcim predstaviteľom výskumu a terapie na svetovej úrovni.

Našim primárnym cieľom je sprostredkovanie relevantných informácií a podpora vedeckej činnosti zaoberajúcej sa touto témou.

Psychedelické látky môžu priaznivo ovplyvniť práve také formy ochorení, pri ktorých súčasné terapeutické postupy neprinášajú dostatočné zmiernenie ťažkostí. V rámci terapie známych ochorení by mohla psychedelikami augmentovaná terapia ponúknuť alternatívu ku konvenčným terapeutickým postupom.

Sme presvedčení, že užívanie psychedelických látok v podporných a bezpečných podmienkach môže mať liečivý vplyv a navyše môže pre zdravých jedincov predstavovať dôležitý nástroj v rozvoji duševného zdravia tak, ako ho definuje svetová zdravotnícka organizácia (WHO)¹, či Liga za duševné zdravie². Taktiež chceme byť aktívni pri vzdelávaní terapeutov pri ich práci so psychedelickými látkami, ale aj pri práci, ktorá zahŕňa integračný proces psychedelických zážitkov. Vzhľadom na špecifické vlastnosti psychedelík je oblasť nášho záujmu transdisciplinárna a vidíme možné presahy do odborov ako sú kognitívne vedy, filozofia, antropológia, etnografia a iné.

Šírením na dôkazoch založených poznatkov prispievame k destigmatizácií vnímania psychedelík v akademickej obci i medzi laikmi. Chceme sprostredkovať osvetu v správnom zaobchádzaní s týmito látkami a minimalizovať ich potenciálne riziká. Nepodporujeme nekontrolované a nezodpovedné užívanie psychedelík.

SAPAS sa hlási k pragmatickej a na dôkazoch založenej drogovej politike, ktorej ciele sú ochrana zdravia jednotlivcov a spoločnosti, spolu so znižovaním možných rizík spôsobených užívaním psychoaktívnych látok. Podporujeme drogovú politiku, ktorá bude postavená na týchto princípoch.

Našu činnosť rozvíjame v spolupráci so zahraničnými a etablovanými psychedelickými spoločnosťami ako je MAPS , MIND či SÄPT, najmä však v úzkej kooperácii s Českou psychedelickou spoločnosťou (CZEPS).


  1. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), duševné zdravie zahŕňa „subjektívne blaho, pociťovanú sebestačnosť, autonómiu, schopnosť, medzigeneračnú výpomoc a seba-aktualizáciu intelektuálneho a emočného potenciálu v medziľudskom kontakte (Svetová zdravotnícka organizácia)
  2. „Duševné zdravie je vedomie vlastnej hodnoty, uvedomenie si vlastných možností a schopnosť vytvárať a udržiavať vzťahy a psychickú pohodu. Duševné zdravie je cieľom, nie normou.“ (Liga za duševné zdravie)