MUDr. Filip Tylš PhD. (1985, Praha) je psychiater a neurovedec pôsobiaci v Národnom ústave duševného zdraví (NÚDZ), kde se venuje výskumu účinkov psychedelických látok. Absolvoval 1.LF Univerzity Karlovy (2012, MUDr.) a pokračoval doktorandským štúdiom neurovied (2017, PhD). Získal špecializáciu v EEG, od roku 2014 je frekventantom výcviku v Gestalt psychoterapii a príležitostne učí na 3. Lekárskej Fakulte Univerzity Karlovy. Je zakladajúcim členom združenia Česká psychedelická společnost (CZEPS).

Filip Tylš

Jeho hlavným vedeckým záujmom je štúdium neurobiológie zmenených stavov vedomia vyvolaných psychedelikami, ich terapautické a sebarozvojové využitie. V rámci doktorandského štúdia na 3. LF UK v odbore Neurovedy sa venoval translačným farmakologicky indukovaným modelom akútnej psychózy a neurobiológii zmeneného stavu vedomia. Študuje fenomenologické koreláty intoxikácie a taktiež vplyv psychedelických látok na EEG aktivitu mozgu. Je súčasťou riešiteľského tímu pilotnej štúdie podávania psilocybínu ľudským subjektom (psychedelický sitter). Je autorom niekoľkých českých i zahraničných publikácií a populárno-vedeckých textov.

Na konferencii vystúpi s prednáškou Renesancia psychedelík v ČR: terapeutické využitie a psychedelická komunita.
V prvej časti prednášky predstaví hlavné výstupy pilotnej psilocybínovej štúdie realizovanej NÚDZ, so zameraním na ich klinický presah. V stručnosti pripomenie princípy psychedelickej terapie a psychedelického sitterovania. V druhej časti sa bude venovať CZEPS, popíše históriu jeho vzniku, odbornú činnosť a kooperáciu medzi NÚDZ a CZEPS. Ďalej sa zameria na rolu CZEPS v prevencii rizík súvisiacich s užívaním psychedelík na festivaloch (Psycare crew). V poslednej časti načrtne výhľady do budúcna na potenciálne terapeutické využitie psychedelických látok v ČR.

Pridaj komentár