Slovenská psychedelická spoločnosť pripravila hromadnú pripomienku k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa ustanovujú definície omamných a psychotropných látok. V tejto pripomienke navrhujeme dve zmeny, ktoré považujeme za zásadné, a to preradenie psilocybínu, psilocínu a LSD-25 z I. skupiny do III. skupiny psychotropných látok a navýšenie „nepatrného množstva voľnej bázy LSD-25″. Svoje požiadavky opierame o 8 dôvodov, ktoré podkladáme značnou vedeckou evidenciou. 

Kompletné znenie pripomienky k dispozícii tu vo formáte pdf.

Pripomienkové konanie trvá do 6.11.2017. Podpísať ju môžete priamo tu.