Slovenská psychedelická spoločnosť (SAPAS) je medziodborové občianske združenie pozostávajúce z profesionálov z oblasti psychológie, psychoterapie a psychiatrie, ako aj z iných oblastí.

Jeho hlavným poslaním je spájanie odborníkov a sprostredkovanie poznatkov o vývoji na poli psychedelického výskumu a práce s psychedelikami odbornej i laickej verejnosti. Cieľom je takisto priniesť do spoločenskej diskusie na túto tému vecný a racionálny tón a argumenty. Ako dlhodobý cieľ si SAPAS kladie destigmatizáciu a integráciu psychedelických a príbuzných látok do súčasného spoločenského a odborného rámca s podporou spoločenských štruktúr, ktoré budú ďalej rozvíjať možnosti ich použitia v prospech zdravia, osobnostného rastu jednotlivca a zlepšovania spoločnosti. SAPAS podporuje zodpovedný, na dôkazoch postavený  a eticky obhájiteľný prístup k týmto potenciálne liečivým substanciám. Nepodporujeme ich nekontrolované a hedonistické užívanie.

Činnosť združenia je založená na dobrovoľnosti a presvedčení v nevyhnutnosť zmeny celospoločenského postoja voči využitiu psychedelických látok resp. psychoaktívnych látok ako takých.

 

Prečítajte si kto sme, náš Manifeststanovy Slovenskej psychedelickej spoločnosti (PDF).