Ak máte zájem o členstvo v Slovenskej psychedelickej spoločnosti, vyplňte prosím nasledujúci formulár.

Vyplnením formuláru potvrdzujete, že ste sa oboznámili s Manifestom a stanovami Slovenskej psychedelickej spoločnosti a Vaše postoje sú v súlade s cieľmi a poslaním združenia.

Vaša prihláška bude prejednaná na nasledujúcej riadnej schôdzi výkonného orgánu SAPAS a následne budete informovaní o rozhodnutí.

Členstvo v občianskom združení Slovenská psychedelická spoločnosť podľa stanov združenia:

Riadnym členom občianskeho združenia môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá sa stotožňuje so Stanovami, Manifestom a poslaním občianskeho združenia a chce sa aktívne podieľať na jeho činnosti. Členstvo v občianskom združení vzniká na základe schválenia vyplneného online formulára Predsedníctvom občianskeho združenia. Prvými členmi občianskeho združenia sa automaticky stávajú členovia prípravného výboru, ktorí sa zhodli na stanovách občianskeho združenia SAPAS.

Riadny člen občianskeho združenia má právo:

 • Zúčastniť sa rokovania Valného zhromaždenia a Predsedníctva, voliť a byť volený do orgánov občianskeho združenia. Právo voliť a byť volený je podmienené uhradením členského príspevku najneskôr deň pred samotnými voľbami,
 • Predkladať návrhy, podnety a pripomienky orgánom občianskeho združenia,
 • Byť členom pracovných tímov, podávať návrhy k práci a výskumu,
 • Byť informovaný o činnosti občianskeho združenia, pričom toto právo môže vykonávať voči všetkým orgánom občianskeho združenia,
 • Navrhovať kandidátov a kandidátky na Čestné členstvo.

Riadny člen občianskeho združenia má povinnosť:

 • Dodržiavať znenie stanov, manifestu a plniť uznesenia orgánov občianskeho združenia,
 • Podieľať sa na činnosti občianskeho združenia,
 • Platiť pravidelné členské príspevky, ktorých výšku, splatnosť a spôsob platby navrhuje Predsedníctvo a schvaľuje Valné zhromaždenie (pozn. aktuálna minimálna výška členského príspevku je 20€/rok),
 • Dodržiavať etický kódex schválený Valným zhromaždením, ak je vydaný,
 • Dbať na to, aby neboli poškodzované záujmy a dobré meno občianskeho združenia,
 • Informovať Predsedníctvo o začatí trestného konania voči svojej osobe.

Členstvo v občianskom združení zaniká:

 • Doručením písomného oznámenia o vystúpení člena Predsedníctvu občianskeho združenia, pričom oznámenie môže mať aj elektronickú podobu,
 • Nezaplatením členského príspevku ani v primeranej lehote určenej občianskym združením dodatočne vo výzve na zaplatenie,
 • Vylúčením člena pre neplnenie jeho povinností alebo porušenie etického kódexu, ktoré musí schváliť Predsedníctvo občianskeho združenia. Vylúčenie sa zasiela poštou, alebo elektronicky na registrovanú emailovú adresu člena. Člen je oprávnený do pätnástich dní od doručenia rozhodnutia o vylúčení člena v písomnej forme navrhnúť, aby rozhodnutie o jeho vylúčení preskúmal Revízor. V prípade ak člen rozhodnutie zaslané poštou z akýchkoľvek dôvodov neprevezme, považuje sa za doručené uplynutím odbernej lehoty, pričom vylúčenie zaslané elektronickou formou sa považuje za doručené nasledovný deň po jeho odoslaní.
 • Úmrtím člena.

Okrem riadneho členstva môže byť Valným zhromaždením schválené, alebo zrušené aj čestné členstvo. Čestní členovia majú právo:

 • Zúčastniť sa rokovania Valného zhromaždenia, avšak bez hlasovacieho práva, len s hlasom poradným,
 • Podávať námety k práci a byť informovaní o činnosti občianskeho združenia.

Čestní členovia majú povinnosť:

 • Dodržiavať etický kódex schválený Valným zhromaždením, keď je vydaný,

 • Dbať na to, aby neboli poškodzované záujmy a dobré meno občianskeho združenia.