Sledujeme celoeurópsky trend nárastu záujmu o ceremónie za použitia psychedelických látok (najmä ayahuasca) aj následný rastúci počet takých ceremónii, pri ktorých organizátori sledujú skôr ekonomické a iné záujmy, než úprimnú altruistickú a zodpovednú pomoc. Preto na túto skutočnosť chceme upozorniť a varovať pred možnými rizikami.

Tešíme sa všeobecnému záujmu o psychedelické látky a chápeme, že po zmenených stavoch vedomia túžia mnohí. Chceme však upozorniť, že vzhľadom na zvýšenú zraniteľnosť a ovplyvniteľnosť počas psychedelického zážitku je potrebné pristupovať k stavom vyvolaným týmito látkami veľmi zodpovedne a citlivo. To platí ako z pohľadu užívateľa, tak aj terapeuta resp. liečiteľa.

Sme presvedčení, že k liečebnému účinku dochádza najmä za podporných a bezpečných podmienok. Každá liečebná metóda má svoje indikácie, kontraindikácie a nežiadúce účinky, a psychedelická skúsenosť nie je výnimkou. O prospechoch, rizikách, ako aj o priebehu ceremónie by mal byť človek prichádzajúci na ceremóniu dostatočne informovaný. Liečiteľ či šaman je zároveň spoluzodpovedný aj za riziká, ktoré počas psychedelického procesu môžu vyvstať a mal by ich kvalifikovane riešiť.

Máme dôvody sa domnievať, že vo viacerých prípadoch verejne, ale i neverejne organizovaných ceremónií nie sú tieto základné aspekty kontrolovaného a zodpovedného užívania psychedelík dodržiavané, pričom môže byť ohrozené aj zdravie klientov.

Vzhľadom na krátkodobosť udalosti a absenciu predchádzajúceho kontaktu (a odborného vyšetrenia) nebýva dostatočný čas na vytvorenie terapeutického vzťahu a dôvery, klient tak prichádza do neznámeho prostredia a spoločnosti plnej neznámych ľudí. Navyše sa účastníci vystavujú riziku vzhľadom na súčasné legislatívne prostredie a nedostupnosť dôveryhodných verejne dostupných hodnotení kvality liečiteľov či použitých látok.

Ďalším predpokladom úspešnej dlhodobej osobnostnej zmeny pomocou psychedelických látok je adekvátna integrácia zmenených stavov vedomia v rámci následnej starostlivosti. Takéto ceremónie však adekvátnu integráciu psychedelickej skúsenosti zväčša neponúkajú. Účastníci sú po intenzívnom víkende často ponechávaní na samých seba bez možnosti následného psychoterapeutického spracovania intenzívnej skúsenosti, čo zvyšuje riziko negatívneho dopadu.

Odvolávajúc sa na ciele, ktoré si SAPAS kladie vo svojom manifeste a v rámci zastávania racionálnej drogovej politiky a na základe vyššie uvedených dôvodov sa dištancujeme od takto praktikovaných ceremónií, nepovažujeme ich za príklad dobrej praxe a nabádame na opatrnosť pri zvažovaní účasti na nich.