Dr. med. Juraj Styk
Psychiater a psychoterapeut, Bazilej/Švajčiarsko

Juraj Styk sa bude zaoberať nasledujúcimi témami:

 1. Príbeh jeho kariéry v Československu – jeho začiatky v Pezinku, výskum s LSD a pokračovanie jeho práce vo Švajčiarsku. Jeho exprimentovanie v psychoterapii za pomoci LSD a MDMA. Pôsobenie ako psychiatra/psychoterapeuta v rámci výskumu, terapie, ale aj odborných skupín a organizácií. Spolupráca s osobnosťami a priekopníkmi v tejto oblasti (Grof, Hofmann, Leuner). Pôsobenie v SÄPT, súčasné možnosti vo Švajčiarsku, míľniky vo svetovom výskume a aktuálny vývoj.
 2. časť: Jeho postoj k postaveniu psychedelík v psychiatrii a psychoterapii, ich možné využitie pri objavovaní intrapsychických zdrojov a spirituálneho rozmeru človeka – sekulárna spiritualita.

MUDr. Tomáš Páleníček, PhD.
Psychiater a neurovedec, NÚDZ, Klecany/ČR

 • Predstavenie NÚDZ, krátko z histórie výskumu psychedelických látok v Československu. Psychedelický výskum v NÚDZ na animálnych modeloch a psychedelický výskum s ľudskými participantami. Predbežné výsledky zo psilocybínového výskumu. Možný legálny a systémový vývoj a kategorizácia psychedelík v ČR. Vplyv súčasnej legislatívy v ČR na humánny výskum. Možnosti zapojenia sa do výskumu, možnosti česko-slovenskej spolupráce.

MUDr. Filip Tylš, PhD.
Lekár, neurovedec, NÚDZ, člen vedenia CZEPS

 • Renesancia psychedelík v ČR: terapeutické využitie a psychedelická komunita. Presah psychedelického výskumu do jeho potenciálneho terapeutického využitia v ČR. Psychedelická renesancia a vznik CZEPS, prepojenie výskumu NÚDZ a CZEPS, zhodnotenie jeho aktivít. CZEPS jako združenie odborníkov, CZEPS a primárna prevencia (psycare).

Prof. MUDr. Jiří Horáček, PhD.
Profesor psychiatrie, neurovedec, NÚDZ

 • Dekonštrukcia vedomia ako podklad psychedelickej skúsenosti: cesta tam a zase naspäť. Exkurz: Taxonómia – psychotomimetiká vs. halucinogény vs. psychedeliká. Akceptácia pojmu psychedeliká na vedeckej scéne.

MUDr. Martin Brunovský, PhD.
Vedúci výskumného programu NÚDZ, pedagóg 3. LF UK, vedúci lekár

 • Použitie ketamínu u rezistentnej depresívnej poruchy v NÚDZ: výsledky výskumu a klinická prax.

PhDr. Veronika Kavenská, PhD. (telekonferenčný hovor)
Psychologička, psychoterapeutka, členka tímu Dr. Mabita, Takiwasi/Peru

 • Predstavenie seba a svojej cesty do Takiwasi, čo je náplňou jej práce. Ako funguje centrum, ako sa v ňom pracuje, aký je organizačno-legislatívny rámec. Význam Ayahuasca-i v amazónskej kozmológii, miesto šamana v nej. Porovnanie s profesiou psychiatra-psychoterapeuta, resp. konzultanta alebo liečiteľa.
 • Aký ekvivalent by mohol fungovať v európskom kontexte? Ako vníma rozšírenie popularity Ayahuasca-i na západe a cestujúcich šamanov do Európy? Aké úskalia, ale aj príležitosti a možnosti vylepšenia sú možné? Ako môže západná psychológia a psychiatria obohatiť šamanskú prácu a vice versa? Používanie na osobnostný rast, nie len ako terapeutikum, liečenie tzv. normálnej neurózy.

Dr. med. Milan Scheidegger, PhD, MA HK ETH
Psychiater, neurovedec – Psych. Universitätsklinik (PUK) Zürich,Švajčiarsko, zakladateľ Transformačnej psychológie

 • Predstavenie seba a svojej práce v Zürichu, výskumné projekty PUK (psilocybín u dlhodobo praktizujúcich zen-buddhizmus, ale aj liečba ketamínom, Farmahuasca), členstvo v SÄPT, účasť na konferenciách so zameraním na vedomie, ďalšie vízie využitia psychedelík v medicíne, predstavenie projektu Reconnect, predstavenie konceptu transformačnej psychológie. Participácia na projekte MIND.

Dr. Henrik Jungaberle
Sociológ, autor a spoluautor viacerých publikácií na tému práce so psychedelikami a rituálmi, špecialista prevencie drog, zakladateľ MIND – European foundation for psychedelic science, Berlín, Nemecko

‘The individual, genuine imagination and social reality’ (prednáška prebehne v anglickom jazyku)

 

Moderovaná panelová diskusia
(Trvanie 45-60 minút, všetci prednášajúci)

 • Perspektívy využitia psychedelík a nimi indukovaných zmenených stavov vedomia v psychiatrii / psychoterapii, ale aj u zdravých jedincov – či už v rámci sebaskúsenosti profesionálov, alebo u laikov v rámci psychohygieny, resp. osobnostného rozvoja. Scenáre možného európskeho, ale aj celosvetového vývoja. Limity a riziká,  ktoré stoja v ceste uskutočnenie psychedelického výskumu v jeho plnom rozsahu. Kedy príde k schváleniu psilocybínu ako liečiva? Bude ČR prvá krajina v Európe, kde sa tak stane?
 • Ako reagovať / byť pripravený na prípadnú registráciu MDMA ako liečiva? Ako zamedziť ďalšej stigmatizácii psychoaktívnych látok, ako prispieť k ich destigmatizácii?
 • Konkrétne odporúčania, návrhy pre Slovensko a slovenskú odbornú obec.

 

 Klavírne dozvuky

Doc. Jordana Palovičová, PhD. zahrá diela Ph. Glassa a C. Debussyho

Pridaj komentár